१०० किलो दाळीच्या प्रक्रियेमध्ये चुनी व दाळीचे तुकडे किती प्रमाणात तयार होतात?

DWQA Questions १०० किलो दाळीच्या प्रक्रियेमध्ये चुनी व दाळीचे तुकडे किती प्रमाणात तयार होतात?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

  १०० किलो दाळीच्या प्रक्रियेमध्ये चुनी व दाळीचे तुकडे  २० ते २२ किलो तयार होतात.

All Right Reserved.