शेडच्या समोर मोकळी जागा असायलाच हवी का?

DWQA Questionsशेडच्या समोर मोकळी जागा असायलाच हवी का?
Chawadi Staff asked 3 years ago
2 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

हो. शेडच्या समोर मोकळी जागा असायलाच हवी. ४-५ गुंठे मोकळी जागा शेड समोर लागेल.

Chawadi Staff answered 3 years ago

हो. शेडच्या समोर मोकळी जागा असायलाच हवी. ४-५ गुंठे मोकळी जागा शेड समोर लागेल.

All Right Reserved.