लिनो व पी. पी. बॅगचा वापर कोठे होतो व कोण करते?

DWQA Questionsलिनो व पी. पी. बॅगचा वापर कोठे होतो व कोण करते?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

शेतकरी, उद्योजक, मॅन्युफॅक्चरर पॅकिंग साठी लिनो व पी. पी. बॅगचा वापर करतात.

All Right Reserved.