लिनो बॅगच्या रॉ मटेरियलला काय म्हटले जाते?

DWQA Questionsलिनो बॅगच्या रॉ मटेरियलला काय म्हटले जाते?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

लिनो बॅगच्या रॉ मटेरियलला ‘लूम’ (LOOM) म्हटले जाते

All Right Reserved.