मटेरियल मागवताना गोणीचा पन्हा किती इंचचा असावा?

DWQA Questionsमटेरियल मागवताना गोणीचा पन्हा किती इंचचा असावा?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

36 इंच

All Right Reserved.