चार टन क्षमतेच्या दाळ मिलसाठी किती खर्च लागतो?

DWQA Questionsचार टन क्षमतेच्या दाळ मिलसाठी किती खर्च लागतो?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

चार टन क्षमतेच्या दाळ मिलसाठी बारा ते पंधरा लाखांपर्यंत खर्च लागतो.

All Right Reserved.