कोणकोणत्या मशीन लागतील?

DWQA Questionsकोणकोणत्या मशीन लागतील?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

कटींग व शिलाई मशीन अशा दोन मशिन एकत्रित लागतील.

All Right Reserved.