• No products in the cart.

लिनो बॅगचा व्यवसाय करताना कोणत्या दोन महत्वाच्या गोष्टीवर लक्ष देणे गरजेचे आहे?

DWQA Questionsलिनो बॅगचा व्यवसाय करताना कोणत्या दोन महत्वाच्या गोष्टीवर लक्ष देणे गरजेचे आहे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

मालाची गरज (requirment) व्यवस्थित पाहून त्या पद्धतीने रॉ मटेरियल व्यवस्थित मागवणे.

All Right Reserved.