• No products in the cart.

 मिरचीची साठवणूक कशी करतात?

DWQA Questions मिरचीची साठवणूक कशी करतात?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 मिरचीची साठवणूक करण्यासाठी, मिरचीचा सर्वप्रथम भरडा करून ठेवावा लागतो. मिरचीचा भरडा कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवून ठेवता येतो.

All Right Reserved.