• No products in the cart.

मक्का प्रक्रिया करण्यासाठी कोणत्या रसायनात भिजवावा  लागतो?

DWQA Questionsमक्का प्रक्रिया करण्यासाठी कोणत्या रसायनात भिजवावा  लागतो?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

मक्का प्रक्रिया करण्यासाठी सल्फर डाय ऑक्साईड मध्ये भिजवावा लागतो.

All Right Reserved.