• No products in the cart.

 बफर पॉलीशर  केल्यावर कोणता फायदा होतो?

DWQA Questions बफर पॉलीशर  केल्यावर कोणता फायदा होतो?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 बफर पॉलीशर केल्यावर . दाळ बाजारात Unpolish(पॉलिश नसलेली) दाळ म्हणून विकत येते. पॉलिश नसलेल्या दाळीची किंमत सामान्य डाळीच्या किमतींपेक्षा २० ते २२ रुपये जास्त असते.

All Right Reserved.