• No products in the cart.

पोहा उत्पादनात उद्योगासाठी जागा निवडताना कोणत्या घटकांना महत्व आहे?

DWQA Questionsपोहा उत्पादनात उद्योगासाठी जागा निवडताना कोणत्या घटकांना महत्व आहे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

पाण्याची उपलब्धता वीजेची उपलब्धता वाहतूक व्यवस्था

All Right Reserved.