• No products in the cart.

पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी कोणत्या मटेरियलचा वापर करावा ?

DWQA Questionsपाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी कोणत्या मटेरियलचा वापर करावा ?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी सीमेंट कॉनक्रीट किंवा स्टीनलेस स्टील ( S. S ) चा वापर करावा.

All Right Reserved.