• No products in the cart.

 दाळ तयार करण्यासाठी किती पासची आवश्यकता असते?

DWQA Questions दाळ तयार करण्यासाठी किती पासची आवश्यकता असते?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 दाळ तयार करण्यासाठी किती पासची गरज आहे, हे डाळीच्या प्रकारावरती ठरते. जोपर्यंत डाळ फुटत नाही तो पर्यंत पास लावण्याची आवश्यकता असते.

All Right Reserved.