• No products in the cart.

 जागा निवडताना कोणती काळजी घ्यावी?

DWQA Questions जागा निवडताना कोणती काळजी घ्यावी?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 जागा निवडताना  जागाही  व्याव्सायिक ठिकाणी असावी तसेच जागेच्या आजूबाजूला  कुंपण असलेले मसाला उद्योगासाठी चांगले असते कारण  मसाला निर्मिती करताना त्याचा  ठसका उठण्याची शक्यता असते त्यामुळे जागेला कुंपण असणे गरजेचे आहे. 

All Right Reserved.