• No products in the cart.

एक टन  दाळ मिल उद्योगासाठी किती खर्च लागतो?

DWQA Questionsएक टन  दाळ मिल उद्योगासाठी किती खर्च लागतो?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

एक टन  दाळ मिल उद्योगासाठी दहा ते बारा लाखांपर्यंत खर्च येतो.

All Right Reserved.